PŘEDNOSTOVÉ/PŘEDNOSTKY – FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Datum zveřejnění nabídky: 3.4.2018
Lokalita: Královéhradecký
Kontaktní osoba:
  • Mgr. Michaela Puflerová
  • Název společnosti:
  • Email: michaela.puflerova@fnhk.cz
  • Tel.: www:
Popis pozice:

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisují výběrové řízení na místo:

 

- přednosty/přednostky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- přednosty/přednostky Neurologické kliniky

- přednosty/přednostky Oční kliniky

- přednosty/přednostky Plicní kliniky

 

Kvalifikační požadavky: magisterské VŠ vzdělání lékařského směru, akademická kvalifikace profesor nebo docent, specializace v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění, osobní a profesní předpoklady pro řízení kliniky, pedagogická praxe 5 let v oboru a minimálně 10 let odborné praxe, vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů, aktivní znalost anglického jazyka, zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru.

K přihlášce je třeba přiložit: profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti, ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech a akademických kvalifikacích a specializaci (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí), přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí), licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, koncepci řízení a rozvoje pracoviště.

Datum nástupu po vzájemné dohodě.

Platové podmínky: ve FN HK dle zákoníku práce, doplňujících nařízení vlády a dle kolektivní smlouvy a na LF UK HK podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

Přihlášky zasílejte do 3. 5. 2018 na Personální oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.