PŘEDNOSTA/PŘEDNOSTKA ÚSTAVU KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE - FN HRADEC KRÁLOVÉ

Datum zveřejnění nabídky: 28.8.2019
Lokalita: Královéhradecký
Kontaktní osoba:
  • Mgr. Michaela Puflerová
  • Název společnosti:
  • Email: michaela.puflerova@fnhk.cz
  • Tel.:
  • www: www.fnhk.cz
Popis pozice:

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisují výběrové řízení na místo přednosty/přednostky Ústavu klinické mikrobiologie.

Kvalifikační požadavky: magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru, akademická kvalifikace profesor nebo docent, specializovanou způsobilost v oboru v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo č. 96/2004 Sb., v platném znění, osobní a profesní předpoklady pro řízení kliniky, pedagogická praxe 5 let v oboru a minimálně 10 let odborné praxe, vědecká a publikační aktivita, řešení vědeckých grantů a projektů, aktivní znalost anglického jazyka, zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, splnění předpokladu pro výkon funkce ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.

K přihlášce je třeba přiložit: profesní životopis s uvedením přehledu o odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti, ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání, získaných titulech a akademických kvalifikacích a specializaci (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí), přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), koncepci řízení a rozvoje pracoviště.

Datum nástupu po vzájemné dohodě.

Platové podmínky: ve FN HK dle zákoníku práce, doplňujících nařízení vlády a dle kolektivní smlouvy a na LF UK HK podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

Přihlášky zasílejte do 29. 9. 2019 na Personální oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.